ПРЕДСЕДНИШТВО 2023-2027.

НОВОИЗАБРАНО ПРЕДСЕДНИШТВО ДЛВ-СЛД
ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2023-2027.