Председник секције

Проф. др МАРИЈА ЈЕВТИЋ

-ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ-ВИШЕ О СЕКЦИЈИ

Здравствени менаџмент, као основни облик манифестовања предузетништва у здравственом систему, представљају нужан сегмент динамичности и усклађивања у привредне структуре. Оснивање, функционисање, укључивање у привреду земље, развој и експанзија, савремених здравствених институција подразумева: постојање јасне, тржишно валоризоване предузетничке идеје, обезбеђене финансиске и друге подршке у средини, адекватне организационе инфраструктуре за подстицај предузетничке идеје, техничка знања, те праву и доступну институционалну инфраструктуру, као и подстицајну економску политику владе. Управљање развојем здравствених институција подразумева: познавање савремених концепата дијагнозе и прогнозе, спремност за суочавање са променама и ризицима, као и стално одмеравање граница за постизање економије обима и ширине, те у складу с тим, опредељивање релевантних стратегијских опција развојног понашања. Здравствени менаџмент представља не само огледало претензија, пословне филозофије и вештине , него и основни инструмент за управљање развојем здравствене политике .
Потребно је развити адекватну стратегију за превазилажење текућих транзиционих проблема и наслеђених структуралних неусклађености у постојећим привредним околностима, на основама преузетничке праксе и искуства развијених земаља света и ЕУ те расположивих ресурса и актуелних кретања у науци и друштву.Неопходно је успоставити модел ендогеног привредног развоја, при чему поступци груписања – на бази сличности предмета рада, представљају објективне подлоге за реинжењеринг и програмско реструктурирање великих здравствених система. Изградњу структуре здравствених институција погодних за подстицање предузетништва. Омогућавање предузетничког понашања заинтересованих страна у процесу будуће приватизације истих.. Менаџмент уопште подразумева облик хијерархијског организовања у пословном управљању и руковођењу у којем су уско специјализовани стручњаци носиоци и покретачка снага процеса: истраживања, планирања, организовања процеса рада и на крају пласмана и дистрибуције резултата тог рада – робе и услуга. Менаџерски приступ подразумева тимски рад којим у процесу реализације пројеката руководе оперативне групе образованих, агилиних и кооперативних стручњака. тимски рад се спроводи кроз: знање, стручност, вештину, креативност, кооперативност, хармоничност, агилност, поштовање хијерархије и др., а обухвата области од идеје, истраживања, конципирања, планирања, операционализације, реализације, управљања и анализе. Тим се дефинише као група појединаца који са истим циљем који делују заједно и индивидуално .У основи менаџерског рада је тимски, компатибилни, кооперативни, хармонични и оперативни приступ, спреман на брзе промене и прилагођавању новонасталим ситуацијама и хитром решавању евентуално насталих проблема у току реализације пројека.

Здравствени менаџмент
Једна од дефиниција коју је прхватила Светска здравствена организација

,,Процес којим се планирају, организују, усмеравају, контролишу и координирају ресурси процедуре, задовољавајући и унапредјивајући потребе и потражњу за здравственим и медицинским услугама, пружањем специфичних и стандардизованих услуга појединицима, организацијама и заједници у циљу унапредјења целокупног друштвеног и здравственог система укључивањем свих расположивих привредних ресурса уз најмању цену коштања,,.

Проф. др Веселин Дицков